Zespół Szkół Zawodowych
ul. 1 Dywizji im. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

szkola7 szkola8

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Oferta  edukacyjna  na rok szkolny 2016/2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy T.15

Warunki rekrutacji do Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 

 

Kierunki kształcenia w Technikum Nr 3:

Eksperci rynku pracy podkreślają, że w Polsce za kilka lat może zabraknąć nawet miliona fachowców – już teraz pojawiające się oferty pracy przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Z najnowszego raportu „Pracujący Polacy” wynika, że wykwalifikowani pracownicy są grupą deficytową na rynku pracy, a zatem są coraz lepiej opłacani.
Warto więc wybrać taką ścieżkę edukacji, która umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności udokumentowanych praktyką zawodową. Czytaj:  Dlaczego warto wybrać kształcenie zawodowe?

Obejrzyj film.

 

Kierunki kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2:

 

   Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Wszystkim chętnym, którzy chcą uzyskać pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym przez siebie zawodzie – pomagamy!!! Wystarczy przyjść do szkoły lub skorzystać z naszej strony internetowej - listę pracodawców znajdziesz w zakładce "wykaz pracodawców", albo kliknij tutaj. Adresy pracodawców są również dostępne w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorcówna ul. Mickiewicza 1. 

   Od roku szkolnego 2012/2013 każdy zawód w zasadniczej szkole zawodowej jest zawodem 3 – letnim. W klasie pierwszej uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, jako kontynuacji z gimnazjum. Języka polskiego, matematyki i języka obcego uczą się przez trzy lata. Przedmioty zawodowe  wchodzą stopniowo. Uczniowie uczą się w ciągu tygodnia kilka dni w szkole, pozostałe dni szkolą się u pracodawcy (w zależności od zawodu i klasy).

   W przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 uczniów w danym zawodzie, będzie on kształcony w szkole, tzn. przedmioty zawodowe będą nauczane w Zespole Szkół Zawoodwych. Natomiast uczniowie pozostałych zawodów znajdą się w klasach wielozawodowych. W tych klasach uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z przedmiotów zawodowych zdobywają w czasie kursów w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz na zajęciach praktycznych u pracodawcy.

   Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który z uczniem zawarł  umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa pracownicze wynikajace z kodeksu pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a więc i do emerytury, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia: kl. I – 123 zł, kl. II – 154 zł, kl. III – 185 zł ( netto - na rękę).

   Jesteśmy jedyną szkołą, gdzie otrzymasz wynagrodzenie!!!

   Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej i zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika.
Nauka kończy się dla sprzedawców i kucharzy – egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz międzynarodowym certyfikatem EUROPASS.
Absolwenci wszystkich zawodów rzemieślniczych uzyskują tytuł czeladnika – uznawany w całej Europie!!!

   Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 można kontynuować naukę w  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia. Mając wykształcenie średnie można na kursach kwalifikacyjnych potwierdzić dalsze kwalifikacje zdobywając tytuł technika.

   Do pobrania wniosek o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2.

 

Pozytywne strony wyboru kształcenia w nowoczesnej szkole zawodowej:

  • Zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i zawodowej.
  • Zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.
  • Szansa na szybkie usamodzielnienie się.
  • Szansa na zostanie fachowcem poszukiwanym na rynku pracy.
  • Zdobycie praktyki i doświadczenia zawodowego.
  • Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego (zdobycie kolejnych kwalifikacji).
  • Możliwość szybkiego przekwalifikowania zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy (zawodowe kursy kwalifikacyjne).
  • Możliwość potwierdzania przez dorosłych wykształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego.
  • Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.
  •  Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy.
 
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 mogą zostać uczestnikami Środowiskowego Hufca Pracy.