Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Ogłoszenie na partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Giżycko z siedzibą ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko / Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

I. Cel projektu:

Wsparcia Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Typy działań przewidziane do realizacji

1. organizacja kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
2. wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
3. tworzenie klas patronackich w szkołach,
4. organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
5. modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
6. tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
7. doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
8. aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Zawodowych przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym szczególności organizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz zarządzanie projektem.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego (minimum 2 projekty które uzyskały dofinansowanie)

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WiM 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020.
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
b) Na podstawie decyzji Dyrektora zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 2.4.1”.
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 16.03.2017 do godziny 8.00 (rano).
Informacje telefoniczne: (87) 428-32-41
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Giżycko, dnia 23.02.2018 r.