Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Dnia 15 listopada 2019 roku odbyła się kolejna edycja Szkolnej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Cele Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji, kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem. Etap drugi obejmował odegranie profesjonalnej scenki dotyczącej procedury check-in lub check-out. Najlepsza okazała się uczennica klasy II Technikum Nr 3 Paulina Ścibior.