Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zasady nauki w Branżowej Szkole I stopnia

ZASADY NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA


1. Celem nauki zawodu jest opanowanie przez młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie. Potwierdzeniem tych umiejętności jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. Nauka zawodu polega na realizowaniu praktycznej nauki zawodu w zakładzie u pracodawcy i nauce teoretycznej w szkole lub na kursach dokształcających. Podstawą do rozpoczęcia nauki w Szkole Branżowej jest umowa o pracę z wybranym zakładem w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem młodocianym pracownikiem, którego reprezentuje rodzic bądź prawny opiekun. Wówczas taka osoba uzyskuje status ucznia i jednocześnie pracownika młodocianego, którego obowiązują zapisy Kodeksu Pracy regulujące sprawy zatrudniania pracowników młodocianych.
3. Warunkiem zatrudnienia ucznia na naukę zawodu mogą rozpocząć młodociani pracownicy do 18 roku życia, zdrowi i bez przeciwskazań potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.
4. Uprawnieni do szkolenia uczniów i prowadzenia zajęć praktycznych z młodocianymi pracownikami są pracodawcy lub wskazani przez nich pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (uzyskanie statusu instruktora praktycznej nauki zawodu), reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać: - rodzaj przygotowania zawodowego - czas trwania nauki zawodu- miejsce odbywania przygotowania zawodowego, - sposób realizacji obowiązku szkolnego,- wysokość miesięcznego wynagrodzenia, - okres obowiązywania umowy o pracę oraz rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej.
6. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują pracodawca – właściciel zakładu pracy, uczeń – pracownik młodociany oraz jeden z rodziców lub prawny opiekun. Umowę należy zawrzeć w okresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
7. Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem w następujących przypadkach:
- nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania w szkole
- likwidacji, upadłości zakładu lub reorganizacji zakładu - stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).
Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron.
8. Okres nauki zawodu trwa 36 miesięcy. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia-młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego – izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Nauka zawodu może odbywać się w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne w Szkole i umożliwić dokształcanie w systemie pozaszkolnym na kursach dokształcania teoretycznego, wynikających z programu nauczania.

9. Wynagrodzenie ucznia- Młodocianemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
* I rok nauki nie mniej niż 5 %
* II rok nauki nie mniej niż 6%
* III rok nauki nie mniej niż 7%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS). Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na podstawie listy obecności za dany okres.