Branżowa Szkoła I stopnia

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1:

 

   Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Wszystkim chętnym, którzy chcą uzyskać pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym przez siebie zawodzie – pomagamy!!! Wystarczy przyjść do szkoły lub skorzystać z naszej strony internetowej - listę pracodawców znajdziesz w zakładce "wykaz pracodawców", albo kliknij tutaj. Adresy pracodawców są również dostępne w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców na ul. Mickiewicza 1.

   Każdy zawód w branżowej szkole jest zawodem 3 – letnim. W klasie pierwszej uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, jako kontynuacji z gimnazjum. Języka polskiego, matematyki i języka obcego uczą się przez trzy lata. Przedmioty zawodowe wchodzą stopniowo. Uczniowie uczą się w ciągu tygodnia kilka dni w szkole, pozostałe dni szkolą się u pracodawcy (w zależności od zawodu i klasy).

   W przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 uczniów w danym zawodzie, będzie on kształcony w szkole, tzn. przedmioty zawodowe będą nauczane w Zespole Szkół Zawoodwych. Natomiast uczniowie pozostałych zawodów znajdą się w klasach wielozawodowych. W tych klasach uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z przedmiotów zawodowych zdobywają w czasie kursów w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz na zajęciach praktycznych u pracodawcy.

   Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który z uczniem zawarł umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa pracownicze wynikajace z kodeksu pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a więc i do emerytury, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od klasy.

   Jesteśmy jedyną szkołą, gdzie otrzymasz wynagrodzenie!!!

   Po ukończeniu branżowej szkoły i zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika.
Nauka kończy się dla sprzedawców i kucharzy – egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz międzynarodowym certyfikatem EUROPASS.
Absolwenci wszystkich zawodów rzemieślniczych uzyskują tytuł czeladnika – uznawany w całej Europie!!!

   Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu kucharz.

    Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 można kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika, a uzyskane świadectwo maturalne będzie stwarzało możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia.