Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

ROLNIK

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: Prowadzenie produkcji rolniczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania co najmniej następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej

i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych

w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Zawód rolnik ulokowany jest w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska. Wyodrębniono w nim jedną kwalifikację, w której opisano efekty kształcenia w trzech jednostkach. Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Umiejętności te pozwalają również na prowadzenie własnego gospodarstwa rolniczego. Złożoność wykonywania zadań w tym zawodzie wynika z jego interdyscyplinarności i różnorodności stosowanych technologii produkcji. Wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną uzależnione jest od cyklu przyrodniczego i może być realizowane przede wszystkim w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej wymaga systematyczności i ciągłości – również w czasie dni wolnych od pracy takich jak soboty i niedziele oraz święta. Jakość wykonywanych prac ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie człowieka oraz stan środowiska naturalnego. Stąd oprócz umiejętności technologicznych istotne znaczenie ma postawa osób wykonujących prace w tym zawodzie. Wykonywanie zadań zawodowych sprzyja obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i życiu w harmonii z przyrodą. Nowe technologie produkcji motywują do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i środków technicznych zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy i niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie rolnik z zasady pracują we własnych lub rodzinnych gospodarstwach rolnych. Mogą jednak wykonywać pracę najemną w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. Według danych GUS liczba gospodarstw rolnych wynosi nieco ponad 1,5 mln, a średnia powierzchnia jest nieco niższa niż 10 ha. Sytuacja rolników jest dość zróżnicowana w różnych regionach. Największe zapotrzebowanie na pracowników w tych gospodarstwach występuje sezonowo wiosną latem i jesienią. Przez cały rok na zatrudnienie mogą liczyć pracownicy w produkcji zwierzęcej. Odsetek gospodarstw korzystających z pracy najemnej się zwiększa i stąd w niewielkim stopniu, ale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników wykształconych w zawodzie rolnik. Odpowiednio wykształceni rolnicy będą więc zastępować pracowników niewykwalifikowanych, co jest bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia. Praca odbywa się w środowisku naturalnym i ważne jest jak człowiek ją wykonujący rozumie jej znaczenie i własny wpływ na jakość życia drugiego człowieka oraz stan tego środowiska. Osoby wykształcone w zawodzie rolnik mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kolejne zawody technik rolnik lub technik agrobiznesu. Rolnik może również dokształcać się na kursach specjalistycznych np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin, pracy kombajnem zbożowym itp.