Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Głównymi celami warsztatów było zapoznanie z najnowszymi metodami i formami pracy na lekcji, wzbogacenie warsztatu metodycznego oraz doskonalenie kompetencji językowych. Zajęcia odbywały się w szkole językowej "Tandem", a plan obejmował 30 godzin dydaktycznych. Nauczyciele pochodzący z Polski, Niemiec, Norwegii i Chorwacji mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego i uczyć się od siebie nawzajem. Oferta szkolenia zawierała wycieczki po atrakcyjnych zabytkach miasta Hamburga, dzięki czemu uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa Niemiec. Seminarium stworzyło możliwość kreowania europejskiego wymiaru w nauczaniu języków obcych w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Uczestnictwo w szkoleniu, tzn. kurs, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i przejazd, było całkowicie finansowane ze środków unijnych. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą się ubiegać o udział w podobnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z maksymą, że uczymy się przez całe życie. Serdecznie zachęcam do skorzystania z ciekawej oferty proponowanej przez program Comenius "uczenie się przez całe życie".

Raport ze szkolenia z metodyki nauczania języków obcych w Hamburgu
w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie” 15-20 września  2013 roku

 

 

I Działania przygotowawcze

 

1. Przed wyjazdem na kurs przeprowadziłam diagnozę potrzeb uczniów w zakresie umiejętności językowych oraz diagnozę potrzeb nauczycieli w zakresie metod nauczania. Przeanalizowałam moje dotychczasowe osiągnięcia w pracy, wyniki zdawalności uczniów na egzaminie maturalnym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z języka niemieckiego. Przejrzałam materiały szkoleniowe ze wcześniejszych szkoleń oraz zapoznałam się z dostępnymi na rynku nowościami z zakresu metodyki nauczania języków obcych.

 

2. Przeanalizowałam Europejski Katalog Kursów oraz wybrałam kurs, który spełniałby moje oczekiwania pod kątem szczególnie interesujących mnie zagadnień. Po konsultacji z Zespołem Języków Obcych w mojej szkole wynotowałam sobie najważniejsze kwestie problematyczne i pytania, jakie poruszyłam w czasie trwania kursu.

 

3. Zapoznałam się z publikacjami na temat Niemiec a w szczególności Hamburga o jego historii, literaturze, geografii jak i bieżących wydarzeniach politycznych. Przeanalizowałam mapę miasta, planując kolejne dni pobytu i zwiedzania zabytków i ciekawych miejsc.

 

4. Odświeżałam swoją znajomość języka niemieckiego, poprzez oglądanie niemiecki programów, filmów, śledzenie niemieckich stron internetowych.

 

5. Przygotowałam prezentację multimedialną o szkole i metodach nauczania języka obcego oraz na temat Polski i Mazur. Zgromadziłam foldery, broszury i książki promujące nasz kraj i region. Poszerzyłam wiedzę na temat programów współpracy międzynarodowej szkół oferowanych przez Unię Europejską.

 

II Tematyka szkolenia

 

 

1. Tematyka szkolenia obejmowała omówienie różnych metod i technik doskonalenia kompetencji językowych oraz pogłębianie ogólnych umiejętności językowych, a w szczególności komunikacyjnych poprzez: analizę tekstów, artykułów z prasy lokalnej, dyskusję oraz wyrażanie własnych opinii. Były omawiane ćwiczenia z zakresu mówienia, czytania ze zrozumieniem i słuchania z wykorzystaniem zróżnicowanych technik i form pracy.

 

2. W trakcie szkolenia prezentowano metody poszukujące i problemowe, czyli uczenie sie przez odkrywanie, eksponujące czyli poglądowe oraz praktyczne czyli uczenie się poprzez konkretne działanie.

 

3. Na zajęciach metodycznych przedstawiono ciekawie pracę z piosenką na lekcji, pracę z tekstem pisanym, pracę z tekstem ze słuchu. Na podstawie piosenki przeanalizowano aktualny język młodzieżowy, gramatykę, pracę z tekstem czytanym i słuchanym.

 

4. Podczas zajęć zastosowano takie metody pracy jak: wykłady, dyskusję, negocjacje, wyrażanie własnej opinii, kształtowanie umiejętności podtrzymywania rozmowy, pracowano indywidualnie oraz grupach w trakcie wycieczki do Muzeum Historii Hamburga. Uczestnicy mogli uczyć się od siebie nawzajem , dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

 

III Działania, które miały lub będą miały miejsce po zakończeniu kursu

 

1. Po zakończeniu szkolenia zamierzam utrzymywać kontakty mailowe z trenerami i innymi uczestnikami szkolenia, ze studentami szkoły Tandem oraz z rodziną goszczącą, wymieniając się doświadczeniami zawodowymi i językowymi, przesyłając sobie materiały z kursu i z codziennej pracy w swoich szkołach. Z wieloma osobami pozostanę nadal w kontakcie osobistym czy telefonicznym, a z niektórymi planuję wziąć udział w innych szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego.

 

2. Na najbliższej Radzie Pedagogicznej przeprowadzę auto-ewaluację zajęć przeprowadzonych po odbytym szkoleniu, kolegów z Zespołu Językowego zapoznam z wnioskami i spostrzeżeniami. W ciągu najbliższych dni rozliczę sie sporządzając raport końcowy. W trakcie indywidualnych spotkań z innymi nauczycielami nie tylko w mojej szkole, będę zachęcać do wzięcia udziału w tego typu szkoleniach, dzięki którym można rozwijać swoją osobowość, zyskać nową perspektywę, wzbogacić warsztat językowo-metodyczny i podnieść poziom samooceny.

 

IV Działania upowszechniające po odbyciu kursu

 

 

1. Po powrocie do szkoły przekazałam dyrekcji szkoły raport ze szkolenia w formie pisemnej oraz w czasie rozmowy podzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z udziału w programie ,"Uczenie się przez całe życie.

 

2. Następnie na najbliższej Radzie Pedagogicznej w mojej szkole planuję zaprezentować prezentację z pobytu w szkole, w Hamburgu, przebiegu szkolenia, form i metod pracy. Przygotuję prezentację multimedialną dotyczącą szkolenia, poznanych nauczycieli oraz zabytków miasta, aby zachęcić innych nauczycieli do udziału w programie "Comenius".

 

3. Na najbliższym spotkaniu Zespołu Języków Obcych zapoznam kolegów z wiedzą metodyczną uzyskaną podczas szkolenia . Przeprowadzę lekcje pokazowe z nowo poznanymi technikami i metodami nauczania, tak aby jak najdokładniej odzwierciedlić to czego się nauczyłam. Udzielę praktycznych porad, jak zredagować poprawnie wniosek, udostępnię materiały przywiezione z kursu. Zainteresowanym prześlę materiały w wersji elektronicznej. Wersję papierową materiałów z kursu udostępnię w bibliotece szkolnej.

 

4. Opracuję również raport ze szkolenia, który zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły, tak aby dostęp mieli również inni nauczyciele i rodzice. Praktyczne umiejętności oraz wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystam podczas nauczania i pracy z uczniem.

 

5. Będę sie starać wprowadzić wszystkie nowości przywiezione z kursu, a ich skuteczność sprawdzę za pomocą testów i ankiet dla uczniów. O skuteczności nowych metod poznanych na kursie poinformuję droga elektroniczną nauczycieli szkoły językowej Tandem.

 

6. Swoje doświadczenie językowe i zawodowe wykorzystam w czasie wyjazdu z 32 osobową grupą uczniów na praktykę zawodową do Drezna (październik 2013 oraz maj 2013) w ramach realizowanego obecnie projektu ,,Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych szansą na ich mobilność zawodową" w ramach programu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących sie zawodowo"-POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

 

 

 

 

Opracowała:

 

Marzena Dyndul

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w partnerstwie ze szkołą na Litwie - Alytaus profesinio rengimo centras (Centrum  Edukacji Zawodowej w Alytusie) realizuje projekt pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus. Cel ten będzie osiągnięty poprzez zorganizowanie współpracy przedsiębiorstw Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus, podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw jak również osób uczących się w szkołach zawodowych poprzez intensyfikację i instytucjonalizację współpracy szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego i Alytaus profesinio rengimo centras. Poprawa umiejętności zawodowych kandydatów na pracowników przedsiębiorstw nastąpi również poprzez wyposażenie w ramach projektu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku i Alytaus profesinio rengimo centras w nowoczesne maszyny i urządzenia do kształcenia zawodowego.

 

W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w:

Forum Przedsiębiorczości

wyjeździe na Litwę do Alytus

 

W roku 2008 Zespół Szkół Zawodowych otrzymał nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową oraz Multimedialne Centrum Informacji w ramach projektu „.Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Priorytet 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy").

Nowa pracownia pomoga w przygotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

 

image002

 

 

 

logo_Letuva         UNIA EUROPEJSKA                                                           
                                                                    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
                                                                    Sąsiedzi w działaniu

 

Powiat Giżycki w latach 2009-2010 w partnerstwie z Administracją Miasta Alytus realizował projekt pod nazwą ,,Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii” . Projekt był wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska , który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt zakładał szereg działań:

 • Wprowadzenie systemów monitorowania zużycia energii w szkołach,które pokaże wszystkim zainteresowanym rzeczywisty pobór energii i koszt jej zużycia (www.energia.mazury.edu.pl)
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu systemów zarządzania środowiskowego.
 • Przeprowadzenie termomodernizacji wybranych szkół.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii.
 • Opracowanie strategii na temat wprowadzania odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych.
 • Wymiana urządzeń zużywających nadmiernie energię.
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych na rzecz ochrony środowiska.

Zespół Szkół Zawodowych wraz z innymi szkołami z Giżycka oraz z pięcioma szkołami z Alytus wspólnie realizowały program zajęć pozalekcyjnych, których celem była edukacja młodzieży w zakresie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów oraz promowanie odnawialnych źródeł energii. Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole prowadzone były pod hasłem ,, Słońce zamiast węgla”

Tematyka zajęć:

 • Energetyka w Polsce -żródła energii i racjonalne ich wykorzystanie.
 • Świadomość energetyczna.
 • Jak oszczędzać energię elektryczną i cieplną w domu?
 • Żarówki energooszczędne.
 • Czy jeden stopień Celsjusza może zmienić klimat?
 • Globalna szklarnia- jak działa?
 • Nasza misja to mniejsza emisja.
 • Był sobie dom.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Odnawialne opinie.
 • Debata za i przeciw odnawialnym źródłom energii.
 • Gromadzenie energii słonecznej.
 • Wykorzystanie zgromadzonej energii słonecznej.
 • Pochłanianie i przetwarzanie energii słonecznej przez rośliny.
 • ,, Słoneczny podgrzewacz wody ”
 • Jak wykonać prosty kolektor słoneczny?
 • Jak oświetlony jest teren Polski w cyklu dobowym oraz w czasie rocznego obiegu Ziemi wokół Słońca?

Do pobrania prezentacja uczniów koła ekologicznego.

 

Autorem projektu i liderem przy jego realizacji był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

  kapitalludzki pllogoue        

       logo Letuva    eu flag erasmus vect pos

  Informacja o projektach realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych

  19. "Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość"- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na zasadach ERASMUS+

  18. "Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość" - w ramach programu ERASMUS+ 

  17. "Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia" - w ramach programu ERASMUS+

  16. "Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej" - w ramach programu ERASMUS+

  15. "Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych szansą na ich mobilność zawodową"

  14. "Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

  13. Comenius "Uczenie się przez całe życie"

  12. "Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką"

  11. "Nowoczesne kadry kształcenia zawodowego w hotelarstwie i gastronomii"

  10. "Hotelarstwo - doskonalenie nauczycieli zawodu"

  9. "Doskonalenie kadry szkół zawodowych z branży HoReCa"

  8. Projekt "Europejska klasa sztuk kulinarnych"

  7. Projekt ARCHIMEDES

  6. "Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości"

  5. "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii"

  4. "Atrakcyjna szkoła zawodowa"

  3. "Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich"

  2. "W stronę ucznia"

  1. "Pracownie komputerowe dla szkół"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  logo

  Powiat Giżycki zrealizował projekt „Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim",

  którego głównym celem jest uzyskanie wysokiej jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku w zawodach technik usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz i kucharz małej gastronomii.

  Przedmiotem projektu jest wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez zapewnienie uczniom realizacji zajęć w pracowniach posiadających wyposażenie zgodne ze standardami określonymi w podstawach programowych.

  W ramach projektu zostały wyremontowane i wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie kształcenia zawodowego:

  - pracownia podstaw gastronomii

  - pracownia technologii gastronomicznej

  - sala obsługi konsumenta

  - pracownia hotelarska

  - pracownie ćwiczeń praktycznych

  Dzięki temu projektowi zwiększy się jakość kwalifikacji absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez wyposażenie placówki w wysokiej jakości narzędzia dydaktyczne i umożliwienie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Uczniowie szkoły wspieranej w ramach projektu, mogą już w czasie nauki w szkole zapoznać się z warunkami pracy jakie zastaną w placówkach gastronomicznych.

  „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

   

  Autorem projektu i liderem przy jego realizacji był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

   

   pracownia_gastro_1   pracownia_gastro

  Otwarcie pracowni gastronomicznej.

  logo__atrakcyjna

  "Atrakcyjna Szkoła Zawodowa"

  W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie Technikum Nr 3 brali udział w projekcie  „ATRAKCYJNA SZKOŁA ZAWODOWA”, który realizowany był przez Powiat Ełcki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2  podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

  Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych lub przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych na poziomie wymaganym przez ECDL u uczniów szkół zawodowych województwa warmińsko – mazurskiego.

  Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli, we wspieranych e-learningiem, pozalekcyjnych zajęciach komputerowych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

  ecdl 1  ecdl 2  ecdl 3

  Certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence) jest uznawany w całej Europie i poświadcza, że jego posiadacz ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.

  atrakcyjna szkoa 3atrakcyjna szkoa 2 atrakcyjna szkoa 1

  Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, geografii i języka niemieckiego ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, z wykorzystaniem interaktywnych programów edukacyjnych. Szkoła bowiem w ramach projektu otrzymała mobilną tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz programy edukacyjne,  które zwiększają atrakcyjność i efektywność zajęć.Po zakończeniu projektu programy te służą nauczycielom i uczniom podczas pracy na zajęciach lekcyjnych.

  Nasza szkoła brała udział w realizacji projektu
  „W stronę ucznia – programy rozwojowe szkół zawodowych
  Powiatu Giżyckiego”


  I. Cel projektu:
  Wzrost atrakcyjności oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Giżyckiego.
  II. Cele szczegółowe:

  • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów szkól zawodowych i ogólnokształcących
  • zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z terenów wiejskich
  • zwiększenie ilości  nowoczesnych materiałów dydaktycznych
  •  zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wypadaniu z systemu oświaty.


  III. Działania podejmowane w projekcie:

  •  Organizacja zajęć wyrównania wiedzy dla klas pierwszych i klas programowo najwyższych, w celu przygotowania do egzaminu maturalnego
  •  Organizacja opieki pedagogiczno-psychologicznej
  •  Organizacja zajęć pozalekcyjnych
  •  Wsparcie uczniów z terenów wiejskich
  • Organizacja 3 dniowych obozów integracyjnych dla klas pierwszych
  •  Wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne,  zakup podręczników do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących


  IV czas realizacji projektu:
  5.01.2009 r.-30.07. 2010 r.

   

  Autorem projektu i liderem przy jego realizacji był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

   

  ryn_1ryn_2ryn_3