Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

W ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" nauczycielka języka niemieckiego Marzena Dyndul, w dniach od 16.09. do 20.09. 2013 uczestniczyła w seminarium metodycznym "Lernstrategien im modernen DaF-Unterricht kreativ anwenden und vermitteln" w Hamburgu. Głównymi celami warsztatów było zapoznanie z najnowszymi metodami i formami pracy na lekcji, wzbogacenie warsztatu metodycznego oraz doskonalenie kompetencji językowych. Zajęcia odbywały się w szkole językowej "Tandem", a plan obejmował 30 godzin dydaktycznych. Nauczyciele pochodzący z Polski, Niemiec, Norwegii i Chorwacji mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego i uczyć się od siebie nawzajem. Oferta szkolenia zawierała wycieczki po atrakcyjnych zabytkach miasta Hamburga, dzięki czemu uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa Niemiec. Seminarium stworzyło możliwość kreowania europejskiego wymiaru w nauczaniu języków obcych w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Uczestnictwo w szkoleniu, tzn. kurs, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i przejazd, było całkowicie finansowane ze środków unijnych. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą się ubiegać o udział w podobnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z maksymą, że uczymy się przez całe życie. Serdecznie zachęcam do skorzystania z ciekawej oferty proponowanej przez program Comenius "Uczenie się przez całe życie".

 

Raport ze szkolenia z metodyki nauczania języków obcych w Hamburgu w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie” 15-20 wrzesień 2013

 

I Działania przygotowawcze

 

1. Przed wyjazdem na kurs przeprowadziłam diagnozę potrzeb uczniów w zakresie umiejętności językowych oraz diagnozę potrzeb nauczycieli w zakresie metod nauczania. Przeanalizowałam moje dotychczasowe osiągnięcia w pracy, wyniki zdawalności uczniów na egzaminie maturalnym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z języka niemieckiego. Przejrzałam materiały szkoleniowe z wcześniejszych szkoleń oraz zapoznałam się z dostępnymi na rynku nowościami z zakresu metodyki nauczania języków obcych.

 

2. Przeanalizowałam Europejski Katalog Kursów oraz wybrałam kurs, który spełniałby moje oczekiwania pod kątem szczególnie interesujących mnie zagadnień. Po konsultacji z Zespołem Języków Obcych w mojej szkole wynotowałam sobie najważniejsze kwestie problematyczne i pytania, jakie poruszyłam w czasie trwania kursu.

 

3. Zapoznałam się z publikacjami na temat Niemiec, a w szczególności Hamburga, z jego historią, literaturą, geografią jak i bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Przeanalizowałam mapę miasta, planując kolejne dni pobytu i zwiedzania zabytków i ciekawych miejsc.

 

4. Odświeżałam swoją znajomość języka niemieckiego, poprzez oglądanie niemiecki programów, filmów, śledzenie niemieckich stron internetowych.

 

5. Przygotowałam prezentację multimedialną o szkole i metodach nauczania języka obcego oraz na temat Polski i Mazur. Zgromadziłam foldery, broszury i książki promujące nasz kraj i region. Poszerzyłam wiedzę na temat programów współpracy międzynarodowej szkół oferowanych przez Unię Europejską.

 

II Tematyka szkolenia

 

1. Tematyka szkolenia obejmowała omówienie różnych metod i technik doskonalenia kompetencji językowych oraz pogłębianie ogólnych umiejętności językowych, a w szczególności komunikacyjnych poprzez: analizę tekstów, artykułów z prasy lokalnej, dyskusję oraz wyrażanie własnych opinii. Były omawiane ćwiczenia z zakresu mówienia, czytania ze zrozumieniem i słuchania z wykorzystaniem zróżnicowanych technik i form pracy.

 

2. W trakcie szkolenia prezentowano metody poszukujące i problemowe, czyli uczenie się przez odkrywanie, eksponujące czyli poglądowe oraz praktyczne, czyli uczenie się poprzez konkretne działanie.

 

3. Na zajęciach metodycznych przedstawiono ciekawie pracę z piosenką na lekcji, pracę z tekstem pisanym, pracę z tekstem ze słuchu. Na podstawie piosenki przeanalizowano aktualny język młodzieżowy, gramatykę, pracę z tekstem czytanym i słuchanym.

 

4. Podczas zajęć zastosowano takie metody pracy jak: wykłady, dyskusję, negocjacje, wyrażanie własnej opinii, kształtowanie umiejętności podtrzymywania rozmowy, pracowano indywidualnie oraz grupach w trakcie wycieczki do Muzeum Historii Hamburga. Uczestnicy mogli uczyć się od siebie nawzajem , dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

 

III Działania, które miały lub będą miały miejsce po zakończeniu kursu

 

1. Po zakończeniu szkolenia zamierzam utrzymywać kontakty mailowe z trenerami i innymi uczestnikami szkolenia, ze studentami szkoły Tandem oraz z rodziną goszczącą, wymieniając się doświadczeniami zawodowymi i językowymi, przesyłając sobie materiały z kursu i z codziennej pracy w swoich szkołach. Z wieloma osobami pozostanę nadal w kontakcie osobistym czy telefonicznym, a z niektórymi planuję wziąć udział w innych szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego.

 

2. Na najbliższej Radzie Pedagogicznej przeprowadzę auto-ewaluację zajęć przeprowadzonych po odbytym szkoleniu, kolegów z Zespołu Językowego zapoznam z wnioskami i spostrzeżeniami. W ciągu najbliższych dni rozliczę się sporządzając raport końcowy. W trakcie indywidualnych spotkań z innymi nauczycielami nie tylko w mojej szkole, będę zachęcać do wzięcia udziału w tego typu szkoleniach, dzięki którym można rozwijać swoją osobowość, zyskać nową perspektywę, wzbogacić warsztat językowo-metodyczny i podnieść poziom samooceny.

 

IV Działania upowszechniające po odbyciu kursu

 

1. Po powrocie do szkoły przekazałam dyrekcji szkoły raport ze szkolenia w formie pisemnej oraz w czasie rozmowy podzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z udziału w programie ,,Uczenie się przez całe życie”.

 

2. Następnie na najbliższej Radzie Pedagogicznej w mojej szkole planuję zaprezentować prezentację z pobytu w szkole, w Hamburgu, przebiegu szkolenia, form i metod pracy. Przygotuję prezentację multimedialną dotyczącą szkolenia, poznanych nauczycieli oraz zabytków miasta, aby zachęcić innych nauczycieli do udziału w programie ,,Comenius".

 

3. Na najbliższym spotkaniu Zespołu Języków Obcych zapoznam kolegów z wiedzą metodyczną uzyskaną podczas szkolenia . Przeprowadzę lekcje pokazowe z nowo poznanymi technikami i metodami nauczania, tak aby jak najdokładniej odzwierciedlić, to czego się nauczyłam. Udzielę praktycznych porad, jak zredagować poprawnie wniosek, udostępnię materiały przywiezione z kursu. Zainteresowanym prześlę materiały w wersji elektronicznej. Wersję papierową materiałów z kursu udostępnię w bibliotece szkolnej.

 

4. Opracuję również raport ze szkolenia, który zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły, tak aby dostęp mieli również inni nauczyciele i rodzice. Praktyczne umiejętności oraz wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystam podczas nauczania i pracy z uczniem.

 

5. Będę sie starać wprowadzić wszystkie nowości przywiezione z kursu, a ich skuteczność sprawdzę za pomocą testów i ankiet dla uczniów. O skuteczności nowych metod poznanych na kursie poinformuję drogą elektroniczną nauczycieli szkoły językowej Tandem.

 

6. Swoje doświadczenie językowe i zawodowe wykorzystam w czasie wyjazdu z 32 osobową grupą uczniów na praktykę zawodową do Drezna (październik 2013 oraz maj 2013) w ramach realizowanego obecnie projektu ,,Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych szansą na ich mobilność zawodową" w ramach programu systemowego ,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących sie zawodowo" -POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

 

Opracowała

 

Marzena Dyndul