Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca:
Sylwia Zadranowicz kl. IIIB T
Zastępca:
Dorota Kozłowska kl. IVB T
Sekretarz:
Aleksandra Sobota kl. IVB T

Sekcja kulturalno-artystyczna:
Joanna Stakun kl. IVA T
Magdalena Styczyńska kl. IVA T
Agnieszka Wiszniewska kl. IVA T
Patrycja Chmielewska kl. I T
Klaudia Półkośnik kl. I T

Sekcja techniczno-porządkowa:
Jakub Nakoneczny kl. I T
Kacper Sawoń kl. II T

Opiekunowie SU:
Sylwia Dawsiewicz
Natalia Rommel

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY
Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
oceniania, klasyfikowania i promowania
form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
prawo do organizacji życia szkolnego
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu
Opracowuje plan pracy na kolejny rok działalności.
Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są:
samorządy klasowe
samorząd szkolny
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Samorząd szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
Bierze udział w ocenie nauczyciela.
Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie Świata).
Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły np.: Góra Grosza

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekunowie samorządu szkolnego:
Czuwają nad całokształtem prac samorządu szkolnego.
Zwołują zebrania samorządu.
Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.
Inspirują pracę samorządu szkolnego.
Czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.