Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca:

Natalia Stępniak kl. IV T

Zastępca:

Klaudia Półkośnik kl. III T

Sekretarz:

Milena Nowicka kl. II T

 

Sekcja techniczno-porządkowa:

Patrycja Czeszkiewicz kl. III T

Agata Wróblewska kl III T

Angelika Bękalska kl. IIb Bs

 

Sekcja kulturalna:

Adam Kuształa kl. Ib Bs

Ewa Sobczak kl. IV T

Natalia Komosa kl. IV T

Nikola Mikucka kl. II T

Aurelia Lenkiewicz kl. II T

Milena Nowicka kl. II T

Karolina Adamowicz kl. II T

Jakub Małanowski kl. I T

Dariusz Kurzawa kl. Ia Bs

Dawid Bogatz kl. Ia Bs

Patrycja Czeszkiewicz kl. III T

Agata Wróblewska kl. III T

Angelika Bękalska kl. IIIb Bs

 

Opiekunowie SU:

Sylwia Dawsiewicz

Justyna Chojnowska-Burblis

Artur Wojnowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

1) Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
- oceniania, klasyfikowania i promowania
- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
2) Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
- prawo do organizacji życia szkolnego
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
- prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu
3) Opracowuje plan pracy na kolejny rok działalności.
4) Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są:
- samorządy klasowe
- samorząd szkolny

ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Samorząd szkolny:

1) Organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
2) Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
3) Bierze udział w ocenie nauczyciela.
4) Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5) Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie Świata).
6) Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły np.: Góra Grosza

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekunowie samorządu szkolnego:

1) Czuwają nad całokształtem prac samorządu szkolnego.
2) Zwołują zebrania samorządu.
3) Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.
4) Inspirują pracę samorządu szkolnego.
5) Czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.