Regulamin zajęć praktycznych

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU

§1

 1. Na zajęciach praktycznych jako nieodłącznej części szkoły obowiązuje Statut szkoły oraz przepisy i zarządzenia wydawane przez Dyrektora szkoły.
 2. Proces szkolenia praktycznego realizowany jest zgodnie z przewidzianym programem.
 3. Nauczyciel ma obowiązek realizowania materiału zgodnie z programem nauczania danego zawodu i dostarczenia dyrektorowi planu dydaktycznego zgodnie z terminem.
 4. Nauczyciel danego działu zobowiązany jest do uzupełniania tematów zajęć, frekwencji oraz bieżących ocen w dzienniku lekcyjnym na koniec danego tygodnia i informowaniu wychowawcy o zaistniałych problemach wychowawczych z uczniami.


§2

 1. Czas trwania zajęć uczniów oraz rodzaj stanowisk dla poszczególnych klas i grup reguluje tygodniowy plan zajęć i szczegółowy harmonogram przejść przez stanowiska.
 2. Szkoła nie odpowiada za wszelkie rzeczy pozostawione lub niedostatecznie zabezpieczone.
 3. Za wszelkie mienie pracowni gastronomicznej zagubione, nie zwrócone lub zniszczone przez uczniów na skutek nie stosowania przepisów i wskazówek odpowiada materialnie uczeń i rodzice lub opiekunowie ucznia.
 4. Do zajęć może przystąpić uczeń posiadający odpowiedni ubiór roboczy – w przypadku nie spełnienia tego warunku , nauczyciel danego działu podejmuje decyzję o sposobie udziału ucznia, w tym dniu w zajęciach praktycznych uwzględniając konieczność zapewnienia uczniowi bezpiecznych warunków pracy.
 5. W trakcie zajęć uczniowi nie wolno , bez zezwolenia nauczyciela, opuszczać stanowiska pracy ( działu) oraz uruchamiać wszelkich maszyn i urządzeń.
 6. Wszelkie uszkodzenia maszyn i urządzeń należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 7. Uczeń jest zobowiązany prowadzić dzienniczek z zajęć praktycznych.
 8. Uczeń jest klasyfikowany z zajęć praktycznych jeżeli został oceniony ze wszystkich działów .Jeżeli uczeń jest niesklasyfikowany z jednego działu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną na koniec okresu (roku), oznacza to , że jest niesklasyfikowany lub uzyskał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych.
 9. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 10. Nieobecności ucznia na zajęciach praktycznych są usprawiedliwiane w przypadku pisemnych zwolnień od rodziców, zwolnień szpitalnych i tzw. wyjazdów służbowych (Wojewódzka Komenda Uzupełnień, wezwania do Sądu, itp.).
 11. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia musi być odpracowana po uzgodnieniu terminu i czasu z nauczycielem.


§3

Prawa i obowiązki
1. Uczeń ma prawo do:

 1. odmowy wykonania pracy w przypadku wystąpienia warunków zagrożenia dla zdrowia;
 2. śledzenia dokumentacji technicznej dotyczącej tematu zajęć,
 3. poszanowania godności własnej;
 4. odpoczynku w przerwie między zajęciami;
 5. jawnej i bieżącej oceny swojej pracy.


2. Do obowiązków ucznia należy:

 1. podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie bhp;
 2. zapoznanie się z regulaminem zajęć pracowni gastronomicznej, tygodniowym planem zajęć praktycznych i harmonogramem przejść;
 3. uczeń odpowiedzialny jest za powierzone stanowisko pracy, narzędzia i materiały;
 4. na zajęciach praktycznych obowiązuje strój roboczy. Przechowywanie ubioru roboczego dopuszczalne jest tylko w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych lub każdorazowe przynoszenie z sobą .Uczeń jest zobowiązany utrzymać odzież roboczą w czystości:
 5. za umyśle zniszczenie lub zagubienie materiałów, narzędzi uczeń (rodzice) odpowiada całkowitą odpowiedzialność materialną;
 6. zauważone nieprawidłowości w działaniu maszyn i urządzeń lub uszkodzenie narzędzi należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi warsztatowemu i wstrzymać dalsze wykonywanie pracy;
 7. uczeń jest zobowiązany prowadzić dzienniczek zajęć praktycznych.
 8. uważnie słuchać instruktaży nauczycieli i bezwzględnie dostosować się do otrzymanych wskazówek;
 9. mając wątpliwości przy wykonywaniu pracy, uczeń ma prawo zwrócić się po dodatkowe wyjaśnienia;
 10. przy końcu zajęć należy uporządkować miejsce pracy, oczyścić, zakonserwować maszyny i urządzenia;
 11. powstałe lub zauważone w czasie pracy usterki należy zgłosić nauczycielowi i przygotować się do instruktażu końcowego;
 12. pod koniec zajęć na polecenie nauczyciela oddać wszystkie prace i narzędzia;
 13. po zakończeniu zajęć opuścić dział i wraz z nauczycielem udać się do szatni;
 14. uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez okazywanie szacunku dorosłym oraz przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
 15. ucznia obowiązuje punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.


§4

Przepisy szczegółowe
1. Zabrania się:

 1. samowolnego uruchomienia maszyn bez zezwolenia nauczyciela;
 2. pracować uszkodzonymi narzędziami lub na maszynach nie posiadającymi osłon i koniecznych zabezpieczeń:
 3. wykonywać jakiejkolwiek pracy bez wiedzy nauczyciela;
 4. opuszczać stanowisko pracy lub przechodzić do innych działów.


§5

Kryteria oceniania i klasyfikowania uczniów z zajęć praktycznej nauki zawodu

 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności wynikających z realizacji programów z zajęć praktycznych odbywa się zgodnie z przedmiotowym i wewnętrznym systemem oceniania.
 2. Przy wystawianiu ocen cząstkowych ( na każdy dzień zajęć ) uwzględnia się:
 • punktualność oraz aktywny udział w zajęciach praktycznych;
 • przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż;
 • wykazanie się umiejętnością łączenia teorii z praktyką w czasie wykonywania zadań i ćwiczeń;
 • umiejętność obsługi maszyn i urządzeń;
 • przejawianie inicjatywy oraz pomysłowości;
 • poszanowanie przyrządów pomiarowych, sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi i materiałów;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, właściwa organizacja stanowiska roboczego oraz zachowanie porządku, ładu i czystości;
 • kultura osobista;
 • prowadzenie zeszytów z zajęć praktycznych.


§6

Nagrody i kary

1. Ucznia nagradza się za:

 1. szczególne osiągnięcia w nauce;
 2. wzorową postawę.


§7

Rodzaje nagród

 1. Wyróżnienie przez kierownika warsztatów.
 2. Wyróżnienie w formie dyplomów.
 3. Wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego skierowanego do rodziców ucznia.
 4. Wyróżnienie nagrodą rzeczową.


§8

Kary
1. Kary udziela się za:

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu Pracowni gastronomicznej i Statutu Szkoły.

2. Rodzaje kar:

 1. ustne upomnienie przez opiekuna;
 2. ustne upomnienie przez dyrektora;
 3. nagana dyrektora;
 4. skreślenie z listy uczniów decyzją uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Od każdej kary przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania kary.
4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po uzyskaniu pełnoletniości za:

 1. wybryki chuligańskie;
 2. picie alkoholu:
 3. kradzieże:
 4. inne.

5. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z pisemnym powiadomieniem rodziców.
6. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary skreślenia z listy uczniów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu do Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły.


§9

Postanowienia końcowe
1. Za wszelkie wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu zajęć praktycznych, przepisów bhp i ppoż, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele przedmiotu, instruktorzy nie biorą odpowiedzialności.

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider