Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

 

Technik hotelarstwa - zawód przyszłości, który zapewni ci pracę w państwach Unii Europejskiej.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem w Polsce i innych państwach UE.

Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w Technikum Nr 3 w zawodzie technik hotelarstwa przygotują się do zdobycia dwóch kwalifikacji:

  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

a) utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

b) przygotowywanie i podawania śniadań,

c) organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

  • HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

a) rezerwacja usług hotelarskich,

b) obsługa gości w recepcji.


Egzamin zawodowy będzie rozłożony na dwie części:

pierwsza - po zakończeniu nauki w ramach pierwszej kwalifikacji (pod koniec trzeciej klasy) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie";
druga - po zakończeniu nauki w ramach drugiej kwalifikacji (pod koniec pierwszego semestru w klasie piątej) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Realizacja usług w recepcji".
Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji uczeń otrzyma dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

TECHNICY HOTELARSTWA stanowią grupę młodych ludzi o dużych możliwościach zatrudnienia w Polsce, Europie i krajach pozaeuropejskich.

Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
  • rezerwowania usług hotelarskich;
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Perspektywy zatrudnienia:

Szkoła przede wszystkim przygotowuje do zawodu hotelarza, ale także daje możliwość dalszego kształcenia i rozwoju. Po zdaniu matury absolwent może dalej się kształcić na studiach.
Technik hotelarstwa może pracować w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także kwaterach prywatnych. Zatrudnienie może też znaleźć w obiektach bazy noclegowej, w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zawód hotelarza stwarza szanse na zatrudnienie poza granicami kraju.